Privacybeleid

V1.1 – Laatst bijgewerkt op 12 juni 2020

Bvba Relocation Belgium (hierna ‘Relocation Belgium’, ‘wij’ of ‘ons’) hecht belang aan uw privacy. Dit privacybeleid (hierna ‘Privacybeleid’) is van toepassing op (i) onze website www.relocationbelgium.com , www.immigrationbelgium.com (hierna de ‘Website’) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Relocation Belgium en zijn klanten, hun werknemers en zakenpartners.

Relocation Belgium wil benadrukken dat het altijd probeert te handelen in overeenstemming met de Europese richtlijn 95/46/EG.

Dit Privacybeleid bevat informatie over de persoonsgegevens die door Relocation Belgium worden verzameld, alsook over de manier waarop Relocation Belgium die persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Het beschrijft ook de keuzes die u hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, uw toegang ertoe en de manier waarop u ze kunt bijwerken en corrigeren.

Door de Website te bezoeken en informatie te verstrekken of ons documenten te sturen met het oog op het gebruik van onze diensten, ongeacht of wijzelf onze zakenpartners ze verstrekken, stemt u uitdrukkelijk in met het Privacybeleid en dus ook met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken in overeenstemming met de hieronder beschreven doeleinden.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Relocation Belgium kan de volgende types persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken: · naam, adres en contactgegevens, inclusief maar niet beperkt tot telefoonnummer en e-mailadres · geboortedatum en geslacht, burgerlijke staat, inclusief gegevens over uw kinderen · beroeps- en tewerkstellingsinformatie · nummer van uw identiteitskaart en/of paspoort · nationaal/fiscaal identificatienummer (in België rijksregisternummer) · informatie over uw inkomen en vermogen, inclusief gegevens over uw activa en passiva, rekeningsaldo's, fiscale en financiële overzichten · huisvestingsgegevens · beleggingsgeschiedenis en -prestaties

Relocation Belgium kan ook de volgende informatie verzamelen en verwerken: · informatie over uw gebruik van de website · communicatievoorkeuren · gegevens voor inkomende en uitgaande correspondentie.

In beperkte omstandigheden en indien nodig voor de relocatie kunnen we ook gevoelige gegevens zoals gezondheids- of invaliditeitsgegevens verzamelen en gebruiken. Wanneer dat volgens de toepasselijke wetgeving vereist is, vragen we uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, inclusief gevoelige gegevens, als uw werkgever (onze klant) dat niet namens ons heeft gedaan.  

Hoe verzamelen we de persoonsgegevens?

We kunnen persoonsgegevens over u verzamelen wanneer u die aan ons verstrekt via de website, Relotracker, de telefoon of e-mail. We kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen bij uw werkgever of andere derden, zoals onze leveranciers die diensten aan u leveren. 

De verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt om met u te communiceren en om ons te helpen met het verlenen van relocatiediensten aan u in overeenstemming met onze klantenovereenkomsten.  

Relocation Belgium kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om:  

  • gerichte marketing, reclame en updates te versturen op basis van uw communicatievoorkeuren;
  • facturen te versturen en betalingen te innen;
  • de kwaliteit, het beheer en de inhoud van onze diensten te optimaliseren.

Op welke grond worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt op de volgende grond:

  • toestemming, met betrekking tot de gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt;
  • een contractuele relatie eens u overgaat tot de aankoop van onze diensten.

Merk op dat er geen contractuele relatie mogelijk is als u bezwaar maakt tegen de verwerking van onze gegevens, en u dan geen gebruik kunt blijven maken van onze diensten.Merk op dat er geen contractuele relatie mogelijk is als u bezwaar maakt tegen de verwerking van onze gegevens, en u dan geen gebruik kunt blijven maken van onze diensten.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Relocation Belgium uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om diensten te verlenen aan u of onze klant.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Om onze relocatiediensten aan u te kunnen leveren, zetten we vaak externe leveranciers in en coördineren we die, zoals: · lokale overheden · immigratiekantoren · gezondheidszorgdiensten · verzekeringsmaatschappijen · hr-afdelingen van werkgevers · vastgoedmakelaars · banken · immigratieconsultants · externe consultants · anderen die u goedkeurt

Deze leveranciers krijgen uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de specifieke dienst te leveren waarvoor wij hen aanwerven. Ze zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. 

Hoe beschermen we uw gegevens?

Relocation Belgium verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische maatregelen te nemen om (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens en (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Relocation Belgium, de controles die het uitvoert en de acties die het in dit verband voorstelt, kan geen onfeilbaar veiligheidsniveau worden gegarandeerd. Aangezien geen enkele methode van overdracht of verzending via het internet, noch enige methode van elektronische opslag 100% veilig is, kan Relocation Belgium in deze context geen absolute veiligheid garanderen.  

Tot slot zal de veiligheid van uw gegevens ook deels afhangen van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u gebruikt om aan te melden bij Relotracker. Relocation Belgium raadt u ten zeerste aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen als u vaststelt dat iemand uw wachtwoord kent. U moet ook de nodige stappen ondernemen om uw gegevens, software en apparatuur te beveiligen.

Hoe controleert u het gebruik van uw gegevens?

Voor relocatie- en overplaatsingsdiensten die worden aangekocht via onze klanten, uw werkgever, wordt u gevraagd aan te melden op Relotracker en het Privacybeleid van Relocation Belgium te aanvaarden. Als u ervoor kiest om het Privacybeleid niet te aanvaarden, zal dat het delen van uw gegevens voorkomen en kan Relocation Belgium u mogelijk geen diensten leveren.

Relocation Belgium zal u op verzoek inlichten of wij beschikken over uw persoonsgegevens. Als uw gegevens veranderen, kunt u verzoeken om de gegevens die u ons hebt verstrekt, te corrigeren, bij te werken of te wissen.

Recht van inzage, correctie, wissing, bezwaar en overdraagbaarheid van gegevens

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u het recht op inzage in en rectificatie en wissing van alle gegevens die op u betrekking hebben. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, binnen de grenzen van de wetgeving. U hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en ze rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven.  

U kunt uw rechten uitoefenen:

  • Door een brief of e-mail te sturen naar: dpo@relocationbelgium.com.
  • of, indien van toepassing, door naar uw account op onze website te gaan.

U hebt ook de mogelijkheid om geen verdere nieuwsbrieven en andere marketinginformatie te ontvangen door te klikken op de knop ‘Uitschrijven’ onder elke e-mail die u ontvangt van Relocation Belgium. Wanneer u uw recht op bezwaar tegen het ontvangen van direct marketing uitoefent, geldt dat bezwaar alleen voor het opgegeven e-mailadres. Als u reclame ontvangt op meer dan één e-mailadres, moet u zich uitschrijven voor elk van die e-mailadressen. Als u zich per brief uitschrijft, is het belangrijk dat u alle te deactiveren e-mailadressen duidelijk vermeldt.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

In het kader van de contractuele relaties tussen Relocation Belgium en zijn zakenpartners kunnen uw persoonsgegevens buiten de EU worden doorgegeven, in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden, onder meer door opname in gedeelde databanken die worden beheerd door derden waarover Relocation Belgium al dan niet controle heeft.Het beheer van de databank en de verwerking van de gegevens zijn gebonden aan de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en worden uitgevoerd in volledige overeenstemming met de privacy- en beveiligingsnormen zoals bepaald in de toepasselijke persoonsgegevensbeschermingswetgeving.

Als uw persoonsgegevens internationaal worden doorgegeven buiten het grondgebied van de EU, neemt Relocation Belgium alle passende contractuele maatregelen die nodig zijn om een afdoend beschermingsniveau te garanderen voor uw persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internetloggegevens en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Als u onze website bezoekt, kunnen er cookies naar uw computer worden gestuurd. Ze vereenvoudigen uw bezoek en verbeteren de ergonomie van de interactie. U kunt het downloaden van cookies op uw computer weigeren, maar dat kan de toegang tot sommige diensten van de website verhinderen.

U kunt uw browserinstellingen wijzigen om te beperken welke cookies kunnen worden ingesteld. Deze instellingen zijn meestal te vinden in het menu "opties" of "voorkeuren" van uw browser.

Wijzigingen van dit beleid

We kunnen dit Privacybeleid updaten wanneer onze gegevenspraktijken veranderen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, brengen we u op de hoogte via e-mail of een bericht op de website voor de wijziging van kracht wordt.

Als u opmerkingen, problemen of vragen hebt met betrekking tot dit Privacybeleid, ons beleid en onze praktijken, kunt u contact met ons opnemen via een e-mail naar dpo@relocationbelgium.com.